SAIA, n.o.

Lotyšsko

Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú univerzity (universtäte) a inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného typu. Oba typy škôl sú verejné a súkromné. Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové: bakalársky stupeň trvá 3 až 4 roky (titul Bakalaurs), magisterský stupeň trvá 1 až 2 roky (titul Maģistrs), doktorandský stupeň trvá 3 až 4 roky. Bakalársky titul udelený po 3-4 rokoch štúdia sa považuje za kompletnú akademickú kvalifikáciu. Štúdium medicíny a zubného lekárstva je jednostupňové a trvá 5 až 6 rokov. Akademický rok trvá 40 týždňov a je rozdelený na dva semestre – jarný a jesenný. Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity ponúkajú študijné programy aj v angličtine. Záujemca o štúdium na bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné vysvedčenie ekvivalentné lotyšskému maturitnému vysvedčeniu a mať znalosť lotyšského jazyka. Posúdenie dokladov o druhostupňovom (stredoškolskom) vzdelaní je v kompetencii Akademického informačného centra AIC. Prijatie na vysokú školu je spravidla podmienené zvládnutím vstupných testov. Podmienky prijímania stanovuje vysoká škola.

Pri vysokoškolských programoch hradí štát školné poplatky pre určitý počet študentov. Od zvyšných študentov môžu vysoškolské inštitúcie žiadať platenie školných poplatkov. Každý lotyšský študent má nárok na pôžičku od štátu.

Školné poplatky pre cudzincov sú stanovené podľa dohody s príslušnou vzdelávacou inštitúciou. Zahraniční študenti študujúci v Lotyšsku v rámci výmenných pobytov sú oslobodení od platenia školného (školné je hradené z rozpočtových zdrojov Lotyšskej republiky, ktoré sú pridelené príslušnej inštitúcii).

Systém hodnotenia ja na škále od 1 do 10, pričom 10 predstavuje najvyššiu známku.

Vysokoškolskému vzdelávaniu v Lotyšsku bola venovaná téma Bulletinu SAIA 3/2017.

www.izm.gov.lv - ministerstvo školstva a vedy

www.aic.lv - Akademické informačné centrum - ENIC/NARIC

www.mfa.gov.lv - ministerstvo zahraničných vecí

http://www.studyinlatvia.eu - informácie o štúdiu v Lotyšsku

http://www.viaa.gov.lv - Štátna agentúra pre rozvoj školstva - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), informácie o štipendiách lotyšskej vlády

http://www.euraxess.lv - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.02.2019