SAIA, n.o.

Luxembursko

Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné a univerzitné. Neuniverzitné štúdium poskytujú technické lýceá (Lycée Technique des Arts et Métiers a Ecole de Commerce et de Gestion) a Medzinárodný univerzitný inštitút Luxemburg (Institut universitaire international Luxembourg), ktorý ponúka špecializačné štúdium v oblasti vedenia podniku, práva a európskych záležitostí a manažmentu verejnej správy.

Ďalšou možnosťou je štúdium na Sacred Heart University, ktoré ponúka štúdium MBA a programy zamerané na špecializáciu v odboroch financie, investície, leadership a manažment, ukončené odborným certifikátom.

Univerzitné štúdium zabezpečuje Luxemburská univerzita (Université du Luxembourg), hlavná univerzita v Luxembursku, ktorá má tri fakulty, ponúkajúce štúdium na všetkých troch stupňoch: Fakulta prírodných vied, technológii a komunikácii, Fakulta práva, ekonómie a financií a Fakulta jazykov, literatúry, humanitných vied, umenia a vzdelávania. Medzi najuznávanejšie odbory patria ,,Master in Business" a ,,Master in Finance". Štúdium na Luxemburskej univerzite je multilingválne, prebieha v nemčine, francúzštine a luxemburštine, v prípade krátkodobých študijných stáží (výmen) je možné vybrať si aj z kurzov ponúkaných v anglickom jazyku.

 

Študenti, ktorí chcú študovať na Luxemburskej univerzite sa musia obrátiť priamo na študijné oddelenie univerzity (SEVE – Service des Études et de la Vie Étudiante – Unité des Études). On-line žiadosť o prijatie treba predložiť v období od júna do septembra (presné termíny bývajú zverejnené na webovej stránke).

Informácie o štúdiu v Luxembursku nájdete aj v Bulletine SAIA 9/2017, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Beneluxu.

www.men.public.lu  – národné ministerstvo vzdelávania, odbornej prípravy a športu

www.cedies.public.lu  – Centrum dokumentácie a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní

www.insl.lu  - Institut National des langues

wwwen.uni.lu  - Université de Luxemburg

www.iuil.lu - Medzinárodný univerzitný inštitút

www.ltecg.lu/jma/ - Lycée technique, École de commerce et de gestion

www.shu.lu/Home/ - Secred Heart University

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 22.10.2017