SAIA, n.o.

Maďarsko

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy a univerzity, ktoré sú štátne a súkromné. Podmienkou prijatia je maturitné vysvedčenie uznané v Maďarsku, znalosť maďarského jazyka a zvládnutie vstupných testov. Prijímacie konanie vrátane prípravy a produkcie testovacích materiálov koordinuje Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie. Úrad poskytuje bližšie informácie o prijímaní študentov na maďarské vzdelávacie inštitúcie. Podmienky pre prijatie si stanovujú jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia: štátom financované a hradené študentom. Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu, si všetky náklady spojené so štúdiom musia hradiť sami.

Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj v anglickom alebo nemeckom jazyku. Za štúdium v cudzom jazyku sa platí školné.

Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

Základné informácie o štúdiu v Poľskej republike záujemcovia nájdu aj v Bulletine SAIA 12/2013, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Vyšehradskej štvorky.

www.nefmi.gov.hu – ministerstvo národných zdrojov, do ktorého kompetencie patrí aj školstvo, informácie o systéme VŠ vzdelávania

www.scholarship.hu – Verejná nadácia Tempus, ktorá administruje maďarské vládne štipendiá

www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre štúdium v Maďarsku

www.studyinhungary.hu – informačný portál pre zahraničných študentov (v angličtine)

www.sulinet.hu – školský portál

www.felvi.hu – informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných programov

www.balassiintezet.hu – Inštitút Balassi Bálinta, ktorý poskytuje štipendiá na ročné jazykové kurzy

www.euraxess.hu – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 07.08.2018