SAIA, n.o.

Nemecko

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytuje 428 štátom uznaných vzdelávacích inštitúcií – univerzít (Universitäten), odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a umeleckých vysokých škôl (Kunst- und Musikhochschulen). Väčšina je štátnych.
Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné, študenti však platia semestrálny príspevok (Semesterbeitrag), ktorý je priemerne 250 eur. Priemerné životné náklady vysokoškolského študenta sú 850 eur mesačne. Školné na súkromných školách sa pohybuje od 6- do 10-tisíc eur za rok.
Podľa nemeckého štatistického úradu v akademickom roku 2017/2018 na vysokých školách bolo zapísaných 2 842 225 študentov, z nich 374 951 cudzincov (v 1. ročníku ich z 437 042 študentov bolo 88 770, pričom 58 592 bolo na 106 univerzitách).
Vo všeobecnosti platí, že slovenskí občania môžu v Nemecku študovať za rovnakých podmienok ako nemeckí občania. Predpokladom pre prijatie na bakalárske štúdium sú doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole a doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, kde je vyučovacím jazykom angličtina). Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.) vyžadujú znalosť viacerých jazykov (angličtiny alebo francúzštiny).


Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre zahraničných študentov je zahraničné oddelenie (Das Akademische Auslandsamt). Poskytuje poradenstvo o študijných možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti prijatia. V prípade niektorých študijných odborov (medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo univerzity disponujú len
obmedzeným počtom študijných miest („numerus clausus“ – NC). Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania sa o zvolený odbor. Pre zahraničných uchádzačov je vyhradený určitý počet miest. Občania členských štátov EÚ sa na tieto odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom Nadácie pre prijímanie na vysoké školy (Stiftung für Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de.
Zahraniční študenti môžu využiť službu assist (Pracovné a servisné stredisko pre medzinárodné žiadosti o prijatie na štúdium – Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen – www.uni-assist.de). V súčasnosti assist využíva viac ako 180 nemeckých vysokých škôl zo všetkých 16 spolkových krajín. Ide o spoplatnenú službu (pri niektorých školách je služba bezplatná; poplatok stredisku uhrádza škola).

 

Podmienky na prijatie

Predpokladom pre prijatie na štúdium je:

1. doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole

2. doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, kde je vyučovacím jazykom angličtina).

Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.) vyžadujú znalosť viacerých jazykov (okrem nemčiny aj angličtinu alebo francúzštinu). Slovenská republika má s Nemeckom podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva.

 

Informácie o štúdiu v Nemecku a o štipendiách DAAD zverejňujeme každý rok v letnom vydaní nášho elektronického bulletinu www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia.

www.bmbf.de - spolkové ministerstvo vedy a vzdelávania

www.daad.de – DAAD, informácia o štipendiách a možnostiach štúdia v Nemecku

www.stiftungen.org - databáza nemeckých štipendií

www.study-in.de - informácie o štúdiu a živote v Nemecku

www.hochschulkompass.de - možnosť vyhľadávania študijných odborov na nemeckých vysokých školách

www.km.bayern.de - stránka Bavorského ministerstva pre vedu, výskum a umenie, informácie o vzdelávaní v Bavorsku

www.hrk.de - Rektorská konferencia

www.auswaertiges-amt.de - Ministerstvo zahraničných veci SRN

www.stifterverband.org - informácie o nadáciách na podporu vedy a výskumu

www.dfg.de - Nemecká spoločnost pre výskum

www.studienwahl.de - informácie o študijných programoch na nemeckých vysokých školách

www.euraxess.de - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.kompetenznetze.de - prehľad nemeckých výskumných a vedeckých ústavov

www.research-in-germany.org - výskum v Nemecku

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 21.01.2019