SAIA, n.o.

Portugalsko

V Portugalsku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie štátne a súkromné univerzity. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú štátne polytechniky a súkromné inštitúcie. Univerzitné a polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kontrolované ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je možné prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov v jednotlivých odboroch je vopred určený a schvaľuje ho ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je portugalčina.

Absolventom stredných škôl, ktorí chcú študovať v Portugalsku, sa odporúča kontaktovať vysokú školu v Portugalsku so žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia na vysokú školu. Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad o maturitnej skúške (overenú kópiu), úspešne zvládnuť prijímací pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave.

Bližšie informácie nájdete v e-publikácii SAIA, n. o.: Štúdium v zahraničí - Portugalsko.

https://www.instituto-camoes.pt/ – Inštitút Camões (portugalská štipendijná agentúra), štipendiá pre cudzincov do Portugalska, prihlasovanie sa na štipendiá

http://www.4icu.org/pt/ - zoznam (ranking) univerzít a inštitúcii vyššieho vzdelávania v Portugalsku

www.naricportugal.pt/naric – portugalský NARIC, informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní

www.portugal.sk – Portugalský inštitút; informácie o kurzoch portugalčiny, informácie o Portugalsku

www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách

www.portugal.gov.pt – portál verejnej správy, odkazy na ministerstvá, časť stránky sa venuje dejinám, kultúre a zemepisu krajiny a upozorňuje na najzaujímavejšie zdroje informácií on-line

www.crup.pt – Konferencia rektorov Portugalska

www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple/ – webová stránka Lisabonskej univerzity, na ktorej možno nájsť informácie o certifikátoch z portugalského jazyka PLE

www.euraxess.pt – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 15.01.2019