SAIA, n.o.

Rakúsko

 

Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné univerzity (Universitäten),súkromné vysoké školy (Private
Universitäten), odborné vysoké školy (Fachhochschulen) a pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien).
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský
stupeň. Väčšina univerzít a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske programy (6 až 8 semestrov),
magisterské programy (2 až 4 semestre) a doktorandské programy (najmenej 6 semestrov). Okrem toho vysoké školy ponúkajú diplomové programy (8 až 10 semestrov) a doktorandské študijné programy (4 semestre).

Akademický rok v Rakúsku trvá od 1. októbra do 30. septembra. Skladá sa z dvoch semestrov, zimného (1. október až 30. január) a letného (1. marec až 30. september). Na verejných vysokých školách sa platí školné (363,36 EUR/semester) iba v prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku štandardného štúdia o 2 semestre. Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú približne 850 EUR.

Prijatie na štúdium: Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych vysokých školách prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia, medicína,
farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri, v letnom semestri vo februári (presný termín si je potrebné overiť na
príslušnej vysokej škole, termíny bývajú zverejnené na viacerých portáloch, napríklad www.studienbeginn.at).


Prijímacie konanie je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka na úrovni B2. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného vysvedčenia bakalársky diplom.
Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.

 

Štúdium v Rakúsku bolo hlavnou témou v Bulletine SAIA 2/2019.

www.bmbwf.gv.at - Spolkové ministerstvo pre školstvo, vedu a výskum 

www.oead.at - OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst) - Rakúska výmenná služba, informácie o štúdiu v Rakúsku, štipendiách, informácie pre zahraničných študentov v súvislosti s pobytom v Rakúsku a pod.

www.fachhochschulen.ac.at – zoznam odborných vysokých škôl

www.grants.at - prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať v Rakúsku zahraniční študenti

www.wegweiser.ac.at - zoznam vysokých škôl a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov

www.studienwahl.at - ponuka študijných programov

www.aq.ac.at - Akreditačná agentúra, zoznam súkromných vysokých škôl s akreditáciou

www.oesterreich.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.).

www.euraxess.at - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

www.aktion.saia.sk - Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (webstránka bilaterálneho medzivládneho programu na podporu vzdelávania a vedy)

http://www.osd.at - informácie o Rakúskom jazykovom diplome z nemeckého jazyka - OeSD

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 18.02.2019