SAIA, n.o.

Rumunsko

Vysokoškolské vzdelanie v Rumunsku poskytujú štátne a súkromné inštitúcie, ktoré zahŕňajú univerzity, akadémie, polytechniky a inštitúty. Občania, ktorí majú záujem študovať na rumunských vysokých školách, podávajú prihlášky na rumunské ministerstvo školstva alebo na vybranú vysokoškolskú inštitúciu. Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné rumunskému Diploma de Bacalaureat. Ekvivalencia musí byť overená ministerstvom školstva domácej krajiny a rumunským veľvyslanectvom. Od zahraničných študentov (okrem typu PhD. štúdia) sa nevyžadujú vstupné prijímacie pohovory. Študenti, ktorí majú záujem študovať architektúru, umenie a telesnú výchovu musia zložiť len príslušné talentové skúšky.

Väčšina rumunských univerzít poskytuje niektoré kurzy aj v angličtine, nemčine alebo francúzštine. Obvykle však študenti študujú v rumunskom jazyku a pred štúdiom absolvujú prípravný ročný kurz rumunského jazyka. Kandidáti so znalosťou rumunského jazyka môžu po zložení jazykového testu prípravný rok preskočiť.

Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom zameraní a type školy vzájomne uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu vrátane vysokoškolského štúdia.

Časti štúdia absolvované na vysokých školách ako aj diplomy vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku potvrdené príslušnými školskými dokladmi sa vzájomne uznávajú, ak je dĺžka štúdia rovnaká a ak je obsah štúdia podobný.

 

www.edu.ro – ministerstvo školstva, výskumu, mládeže a športu

www.study-in-romania.ro, www.studyinromania.gov.ro – informácie o štúdiu v Rumunsku, zoznam vysokých škôl

www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní

www.euraxess.ro – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 07.08.2018