SAIA, n.o.

Slovinsko

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 3 univerzity, vyššie vzdelávacie inštitúcie a odborné vysoké školy. Výučba na prvom stupni vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v slovinčine, na ďalších stupňoch aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia je maturita. Uchádzači s ukončenou odbornou (učňovskou) štvorročnou strednou školou sa môžu hlásiť na odborné vysoké školy. Približne vo februári školy zverejnia informácie o počte miest a otvorených študijných programoch. Prihlášky na bakalárske štúdium sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej prijímaco-informačnej služby (Visokošolska prijavno-informacijska služba). Na jej stránke sú zverejnené podrobné informácie o postupe pri uchádzaní sa o štúdium pre cudzincov. Uchádzač môže vymenovať v prihláške až tri programy, o ktoré sa uchádza. Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na prvý program, pre ktorý spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest rozhodujú študijné výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli na jar, môžu sa opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už priamo na danej univerzite alebo vysokej škole.

Bližšie informácie o štúdiu v Slovinsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie.

 

www.mvzt.gov.si - ministerstvo pre vysokoškolské vzdelávanie, vedu a techniku

www.cmepius.si - mobilitný portál

www.infoforeigners.si - informácie o slovinsku pre cudzincov

www.euraxess.si - národný portál pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 08.03.2013