SAIA, n.o.

Španielsko

Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné a súkromné univerzity. Výučba prebieha v španielskom, katalánskom, galícijskom alebo baskickom jazyku. Zahraniční uchádzači o štúdium musia ovládať španielsky jazyk na úrovni "superior" jazykového certifikátu Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).

V prípade záujmu o asbolvovanie celého vysokoškolského štúdia na španieslkych univerzitách sa absolventom stredných škôl odporúča kontaktovať vysokú školu v Španielsku so žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia. Vo väčšine prípadov sa vyžaduje zabezpečiť si ekvivalenciu dokladov, ktorú robí Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave alebo Ministerstvo školstva a vedy v Španielsku.

V Španielsku sa platí školné, jeho výška závisí od typu školy a programu.

Poplatky za školné boli stanovené naposledy v auguste 2018, viď dokument: https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11129.pdf (str. 6-17).

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html - Ministerstvo vzdelávania a profesionálnej formácie; informácie o štipendiách

www.maec.es – Ministerstvo zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce

www.universia.es – informácie o štúdiu, štipendiách a pod.

www.spainexchange.com – študentská výmena v Španielsku a v zahraničí

www.aecid.es – AECID – Španielska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu, prihlasovanie na štipendijné pobyty do Španielska

www.euraxess.es – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 15.01.2019