SAIA, n.o.

Švajčiarsko

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (Fachhochschulen, Hautes Écoles Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale) a viacero iných inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy). Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné vysoké školy. Štúdium na nich je založené na anglo-americkom systéme vzdelávania a nie je vo Švajčiarsku uznané.

Zoznam všetkých uznaných alebo akreditovaných vysokoškolských inštitúcií je na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych univerzít (http://www.crus.ch/information-programme/recognition-swiss-enic/recognised-or-accredited-swiss-higher-education-institutions.html?L=2).

Vo Švajčiarsku sa uskutočňuje reforma vyššieho vzdelávania, ktorej cieľom je vytvoriť celošvajčiarsky vysokoškolský priestor. V súčasnosti je oblasť vzdelávania v kompetencii jednotlivých kantónov.

 

Univerzity

Vo Švajčiarsku je 12 univerzít (10 kantonálnych a 2 federálne technologické inštitúty). Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom jazyku (univerzity v Bazileji, Berne, Lucerne, St. Gallene, Zürichu, Federálny technologický inštitút v Zürichu), francúzskom jazyku (univerzity v Ženeve, Lausanne, Neuchâteli a Federálny technologický inštitút v Lausanne), nemeckom a/alebo francúzskom (univerzita vo Fribourgu) alebo talianskom jazyku (univerzita v Lugane).

Podmienky na prijatie

Podávanie prihlášok je podľa univerzity a odboru spravidla od januára do apríla. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je maturitné vysvedčenie uznané švajčiarskou vzdelávacou inštitúciou a znalosť jazyka, v ktorom sa bude štúdium uskutočňovať (nemecký, francúzsky alebo taliansky). Univerzita rozhoduje o tom, či uchádzač so zahraničným maturitným vysvedčením spĺňa podmienky na prijatie. Od slovenských uchádzačov sa vyžaduje maturitné vysvedčenie a doklad o prijatí na akreditovanú vysokoškolskú inštitúciu v krajine, kde získali maturitu. Takýto doklad o prijatí sa nevyžaduje, ak uchádzač vykonal prijímaciu skúšku vo Fribourgu. Táto sa skladá z jazykovej skúšky a testov z povinných predmetov a predmetu, ktorý určí univerzita. Skúšky sa konajú dvakrát ročne – v júni a septembri, prihlásiť sa treba spravidla do 15. apríla a 30. júna. Záujemcovia o túto skúšku môžu absolvovať vo Fribourgu prípravný kurz. Poplatok za skúšku je 600 CHF, prípravný kurz (trojmesačný) stojí 5 200 CHF. 

Odborné vysoké školy

Vo Švajčiarsku je 9 odborných vysokých škôl (niekedy označované ako univerzity vyššieho odborného vzdelávania alebo univerzity aplikovaných vied). Štúdium na odborných vysokých školách trvá spravidla 3 roky. Pri umeleckých odboroch je štúdium dlhšie (4 roky a viac). Štúdium sa končí udelením diplomu (Diplom, diplôme). Vyučovacím jazykom je nemčina, francúzština a taliančina (6 odborných vysokých škôl sa nachádza v nemeckej časti Švajčiarska, 1 v talianskej a 2 vo francúzskej časti).

Podmienky na prijatie

Podmienkou prijatia na odborné vysoké školy je maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy, resp. maturitné vysvedčenie z gymnázia (vyžaduje sa jeden rok praxe). Podmienky stanovujú a výber zabezpečujú jednotlivé školy. Vyžaduje sa znalosť príslušného vyučovacieho jazyka. Záujemcovia o niektoré študijné odbory, napríklad umelecké odbory a sociálna práca, musia vykonať prijímacie skúšky.

www.sbfi.admin.ch – Federálny úrad pre vzdelávanie, výskum a inovácie

www.switch.ch/edu/educ_orgs.html – zoznam VŠ

www.studyinginswitzerland.ch – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu na švajčiarskych univerzitách

www.swissuniversities.ch - Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske university

www.agab.ch – informácie o študijných programoch

www.myscience.ch – Agentúra pre vedu a výskum

www.shk.ch – Švajčiarska univerzitná konferencia

www.edk.ch – Švajčiarska konferencia kantonálnych ministrov školstva

www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy

www.swiss-schools.ch – Švajčiarska federácia súkromných škôl

www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých školách

www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 07.08.2018