SAIA, n.o.

Turecko

Vysokoškolské vzdelávanie v Turecku poskytuje vyše 170 štátnych a súkromných vysokoškolských inštitúcií. Delia sa na univerzity (Universiteleri) a vyššie odborné školy (Meslek Yuksek Okulları). Ich zoznam je na stránke Rady vysokých škôl Turecka

Univerzity sú štátne (Devlet Universiteleri) a súkromné zriadené nadáciami (Ozel/Vakif Universiteleri).

Štúdium na univerzitách je trojstupňové.

Prvý stupeň (bakalársky) trvá spravidla 4 roky (240 ECTS), štúdium niektorých odborov je dlhšie (medicína 6 rokov, stomatológia 5 rokov, veterinárne lekárstvo 5 rokov). Absolvent získa titul Lisans Diplomasi.

Druhý stupeň (magisterský) trvá spravidla 1,5 až 2 roky (90 až 120 ECTS). Absolvent získa titul Yüksek Lisans Diplomasi.

Tretí stupeň (doktorandský) trvá spravidla 3 až 4 roky (180 až 240 ECTS). Absolvent získa titul Doktora Diplomasi.

Vyššie odborné školy ponúkajú 2-ročné bakalárske programy.

Informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam univerzít, podmienky prijímania, informácie o školnom či vízach sú zverejnené na portáli Štúdium v Turecku (Study in Turkey)na portáli StudyPortals.eu, na ktorom možno vyhľadávať bakalárske, magisterské a doktorandské programy, krátkodobé kurzy a kurzy distančného vzdelávania, ako aj štipendiá na štúdium. Informácie o tureckom vysokoškolskom systéme sú dostupné aj v európskej encyklopédii vzdelávacích systémov EurypediaInformácie o tureckých univerzitách zapojených do programu Erasmus zverejňuje na svojej stránke turecká Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (http://www.ua.gov.tr). Na stránke je zverejnená aj ponuka intenzívnych jazykových kurzov EILC (Erasmus Intensive Language Courses), ktoré organizujú turecké univerzity.

 

Vyučovacím jazykom na väčšine univerzít je turečtina, niektoré univerzity ponúkajú programy v angličtine, francúzštine a nemčine.

Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov – jesenného a jarného, výučba trvá spravidla 14 týždňov a skúškové obdobie 3 týždne. Stanovenie termínu začiatku a konca semestra je v kompetencii univerzity. Jesenný semester sa spravidla začína v septembri/októbri a trvá do decembra. Jarný semester sa spravidla začína vo februári a končí sa v máji/júni.

Prijímacie konanie

Podmienkou prijatia na univerzitu je ukončené stredoškolské vzdelanie ekvivalentné tureckému stredoškolskému vzdelaniu. Informácie o ekvivalencii dokladov o vzdelaní sú zverejnené na stránke Rady vysokých škôl (Diploma Equivalency)Univerzity môžu od cudzincov vyžadovať Prijímaciu skúšku pre zahraničných študentov (Entrance Examination for Foreign Students – YÖS). Tá sa spravidla koná v máji/júni a skladá sa z dvoch testov – prvý hodnotí abstraktné uvažovanie a študijné schopnosti uchádzača (Basic Learning Skills Test, otázky/úlohy sú v turečtine aj angličtine), druhý zisťuje schopnosti uchádzača porozumieť písanej turečtine (Turkish Language Proficiency Test). Platnosť tejto skúšky je spravidla dva roky. Podmienky, ktoré musí uchádzač o štúdium spĺňať (podľa jednotlivých univerzít/vysokých škôl), zverejňuje na svojej stránke Rada vysokých škôl Turecka.

Absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ktorí chcú v Turecku pokračovať v štúdiu vo vyššom stupni, by mali kontaktovať priamo zvolenú inštitúciu.

Školné a predpokladané životné náklady

V Turecku sa platí školné. Jeho výška je rôzna pre domácich študentov (a študentov z vybraných krajín) a pre cudzincov. Záleží tiež od toho, či ide o štátnu alebo súkromnú školu, bakalársky alebo vyšší stupeň štúdia a či je program vyučovaný v tureckom alebo v inom jazyku. Výšku školného stanovuje vláda na začiatku každého akademického roka. Ročné školné za bakalársky program na štátnych univerzitách sa pohybuje od 240 do 750 USD (vyučovací jazyk turecký) a od 450 do 1 500 USD (vyučovací jazyk anglický), na súkromných univerzitách od 5 000 do 20 000 USD. 

Podľa portálu Study in Turkey by mal zahraničný študent počítať s tým, že bude mesačne potrebovať 400 500 USD na ubytovanie, stravu, dopravu, oblečenie či zábavu. Na knihy a rôzne správne poplatky bude za semester potrebovať 100 až 150 USD. Výška životných nákladov však závisí od miesta štúdia a zvoleného programu.

Vysokoškolskému štúdiu v Turecku bola venovaná téma Bulletinu SAIA 2/2013.

www.meb.gov.trministerstvo národného školstva, v kompetencii ministerstva je celý vzdelávací systém, okrem vysokých škôl, tie sú v kompetencii Rady vysokých škôl Turecka

www.studyinturkey.comportál Štúdium v Turecku, informácie o štúdiu

www.ua.gov.trportál tureckej Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania

www.tubitak.gov.trVedecká a technická výskumná rada Turecka/Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

http://euraxess.tubitak.gov.trnárodný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.turkiyeburslari.gov.tr/en/portál Turecké štipendiá; pri každom štipendiu uvedený zoznam tureckých škôl, na ktorých je možné ten-ktorý študijný/výskumný štipendijný pobyt absolvovať

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 24.09.2013