SAIA, n.o.

Ukrajina

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie na Ukrajine poskytuje 979 vzdelávacích inštitúcií, z toho 106 univerzít, 59 akadémií, 150 inštitútov a 664 profesno-technických a vyšších odborných škôl. Vzdelávacie inštitúcie sú rozdelené do 4 akreditačných úrovní:

Základné vysokoškolské vzdelávanie:

- úroveň I.: profesno-technické školy, udeľujú diplom mladší odborník (Dyplom Molodshogo Specialista), dĺžka štúdia je 2 – 3 roky

- úroveň II.: technické a vyššie odborné školy, udeľujú titul bakalár (Bakalavr), ktorý sa považuje za prvý akademický titul, dĺžka štúdia je 4 roky

Úplné vysokoškolské vzdelávanie poskytujú inštitúty, konzervatóriá, univerzity a akadémie:

- úroveň III, udeľujú titul bakalár (Bakalavr) alebo odborník (Specialist)

- úroveň IV, udeľujú titul Bakalavr, Specialist alebo Magister

Bakalárske štúdium (BA, BEd. BMed) trvá 4 roky (medicína 6 rokov), štúdium na získanie titulu odborníka (Specialist) trvá 5 rokov. Absolventi s titulom Bakalavr alebo Specialist môžu pokračovať v štúdiu formou 1 – 2 ročného magisterského programu (Magister).

Inštitúty ponúkajú vzdelávanie len v určitých odboroch (napr. pedagogické, medicínske inštitúty). Inštitúty môžu byť akreditované na tretej alebo štvrtej úrovni. Obdobný status majú aj konzervatóriá, ktoré zabezpečujú hudobné vzdelávanie. Akadémie vznikajú veľmi často z inštitútov a sú orientované tiež len na určité odbory. Najširšiu ponuku odborov majú univerzity.

Postuniverzitné štúdium poskytujú univerzity, akadémie a niektoré inštitúty:

- postgraduálne programy, diplom, dĺžka štúdia 1-2 roky

- Kandydat nauk (porovnateľné s PhD.), 3 – 4 roky

- Doktor nauk

Výučba na univerzitách v bakalárskych a magisterských programoch prebieha v ukrajinskom jazyku, niektoré univerzity umožňujú štúdium aj v ruskom jazyku. Postgraduálne štúdium, PhD., DSc., programy sa realizujú v ukrajinskom, ruskom, a niektoré aj v anglickom jazyku, resp. aj v iných jazykoch.

Podmienky na prijatie

Podmienkou prijatia na celé bakalárske alebo magisterské štúdium je ukončené stredné všeobecné alebo stredné odborné vzdelanie a adekvátna znalosť ukrajinského jazyka.

Podmienkou prijatia na postgraduálne alebo doktorandské štúdium je ukončené štúdium na úrovni magistra. Postuniverzitné (PGŠ, PhD., DSC.) štúdium sa môže realizovať v ukrajinskom, so súhlasom prijímajúcej strany aj v ruskom, anglickom, prípadne inom jazyku.

Bližšie informácie nájdete na webstránke ukrajinského ministerstva vzdelávania a vedy www.mon.gov.ua

 

Víza

Pre študentov zo SR je vízová povinnosť. Žiadosť o vízum sa podáva na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave alebo na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove. K žiadosti o vízum treba predložiť aj súhlas, resp. pozývací list z Ministerstva školstva Ukrajiny. Vízum sa udeľuje na jeden rok. Bližšie informácie o vízach poskytne veľvyslanectvo.

 

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

sa udeľujú na základe protokolu medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky  2001 – 2004.

- 1-10 mesačný študijný pobyt pre študentov vysokých škôl

- 1-10 mesačný výskumný pobyt pre doktorandov

- letný seminár ukrajinského jazyka (21 dní) pre študentov, doktorandov

- 1-mesačná jazyková stáž v Kyjeve alebo Užhorode pre študentov ukrajinského jazyka

 

Krajanské štipendiá

Na základe medzivládnej dohody ukrajinská strana ponúka krajanské štipendiá na celé vysokoškolské štúdium, štipendijná kvóta je10 štipendií každý rok. O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania ukrajinskej národnosti.

Podmienky sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi Ukrajiny.

 

Náklady na štúdium a na pobyt

Ubytovanie na internáte: 70 USD – 480 USD/rok

Poistenie: 80 – 100 USD/rok

 

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR
Radvanská 35
811 01 Bratislava
tel.: 02-5920 2810, 02-5920 2813
fax: 02-5441 2651
e-mail: emb_sk@mfa.gov.ua

www.mfa.gov.ua

 

Generálny konzulát Ukrajiny v SR
Plzenská 11
080 01 Prešov
tel.: 051-771 0619, 051-771 0620
fax: 051-771 0621
e-mail: gc_skp@mfa.gov.ua

 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve

Посольство Словацкой республики
Jaroslavov Val 34

019 01 Kiev

Ukrajina

tel: +38-044-272 0310
fax: +38-044-212 3271
e-mail: emb.kiev@mzv.sk

www.mzv.sk/web/kyjev

 

Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny

Мiністерство освіти і науки України

Просп. Перемоги, 10, 01135, м.Київ-135, Українa

10 Peremohy avenue, Kyiv, 01135 Ukraine
tel.:+38-44-216 2442
fax: +38-44-274 1049
e-mail:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua

www.mon.gov.ua

 

Gymnázium T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Dilongova 13

080 01 Prešov

tel.: 051/ 77 247 91, 051/ 77 247 91

Zaujímavé webové stránky

www.mon.gov.ua – ministerstvo vzdelávania a vedy
www.ednu.kiev.ua – informácie o vzdelávaní na Ukrajine

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 09.08.2017