SAIA, n.o.

USA

Záujemcom o štúdium v USA sa vo všeobecnosti odporúča začať prípravu (od zisťovania základných informácií po žiadosť o študentské víza) 12 až 18 mesaicov pred plánovaným odchodom od USA.

Pre záujemcov o štúdium v USA bol vytvorený projekt podporovaný americkým ministerstvom zahraničných vecí EducationUSA, ktoré má poradenské centrá po celom svete ako aj portál www.educationusa.info, kde sú zverejnené základné informácie o možnostiach štúdia, o podmienkach prijatia či o finančnej pomoci.

Vysokoškolské štúdium s delí na dva stupne - pregraduálne (undergraduate study) a postdraduálne (graduate study). 

Vysokoškolské inštitúcie, či už verejné alebo súkromné, sa delia na colleges a univerzity.

(Všeobecne platí, že "colleges" sú mensšie a zvyčajne ponúkajú iba pregraduálne štúdium, môžu byť samostatné alebo súčasť univerztity.)

Na školách sa platí školné, na verejných býva nižšie. Väčšina štátov USA na verejných školách zvýhodňuje svojich rezidentov.  

Pregraduálne štúdium (undergraduate study) obvykle trvá 2 alebo 4 roky a vedie k získaniu titulu (associate degree a /alebo bakalár),

Postgraduálne štúdium (graduate study) trvá spravidla 1 až 2 roky v prípade získania titulu Master a viac pri doktorandskom štúdiu.

Študenti majú možnosť vybrať si z mnohých predmetov na domácej škole, ale majú možnosť aj meniť školy. Ukončenie prvých 2 rokov štúdia na jednej inštitúcii a následné pokračovanie na inej škole je bežné. Štúdium môže byť dlhšie, ak študent zmení hlavný odbor štúdia (major) a v novej špeciálizácii musí najprv nazbierať dostatok kreditov na udelenie titulu. 

Akademický rok sa na niektorých univerzitách delí na dva semestre, na niektorých na trimestre alebo štvrťroky (quarters). Univerzity často ponúkajú aj 6 - 8-týždňové letné štúdium (summer terms), ktoré sú nepovinné a sú určené pre tých, ktorí chcú získať diplom rýchlejšie alebo chcú "dotiahnuť" predmety, ktoré nezvládli počas roka. 

Prijatie na univerzitu

O prijatí na univerzitu sa rozhoduje na základe podkladov, ktoré uchádzač predkladá. Väčšina škôl vyžaduje prihlášku (application), výsledky predchádzajúceho štúdia (academic records), doklad o znalosti jazyka (skúška TOEFL) a poplatok za prihlášku.  

Výberové školy požadujú aj test študijných predpokladov (SAT - Scholastic Aptitude Test alebo ACT - American College Testing Program) a esej (personal essay), prípadne odporúčania od učiteľov alebo vedúcich rôznych krúžkov (letters of recommendation). 

Odporúča sa podať prihlášky na 5 až 10 škôl. Záujemcovia o bakalárske štúdium by mali všetky otázky spojené s prijímacím procesom smerovať Oddeleniu pre prijatie na štúdium (Office of Undergraduate Admissions)) na príslušnej vysokej škole. 

Každá vysoká škola má svoje vlastné pravidlá a termíny podania prihlášok. Uzávierky sú väčšinou od januára do marca, ale môžu prebiehať aj dlhšie. Niekotré školy prijímajú priebežne (rolling admissions), kým sa nenaplní prvý ročník. Výberové školy majú uzávierku v predtermínoch (early desicion), spravidla už v novembri a záujemca sa môže hlásiť len na jednu školu.

 

Ak chcete študovať v USA

www.ed.gov - ministerstvo školstva (US Department of Education)

http://educationusa.state.gov - štúdium v USA

http://travel.state.gov/ - web stránka ministerstva zahraničných vecí o s informáciami pre amerických občanov cestujúcich do zahraničia, ako aj pre cudzincov prichádzajúcich do USA (víza, atd.)

www.studyusa.com - informácie o štúdiu v USA

www.petersons.com/educationusa - vyhladávač študijných programov v USA (undegraduate, graduate, MBA, Law, atd.

www.petersons.com,

www.gradschools.com,

www.collegeboard.com,

www.princetonreview.com,

www.gradview.com,

www.collegeview.com

 

MBA:

www.abanet.org,

http://officialguide.lsac.org/,

www.businessweek.com/bschools/index.html,

www.foreignmba.com,

www.gmac.com,

www.bschool.com,

www.petersons.com/mba/,

www.ft.com/ftsurveys,

www.review.com/business,

www.aacsb.edu,

www.geteducated.com,

http://www.topmba.com/

 

Právo:

www.lsac.org,

www.abanet.org,

 

Finančná pomoc:

www.fundingusstudy.org

www.finaid.org,

www.fastweb.com,

www.iefa.org,

www.isoa.org,

www.fastaid.com,

www.scholarships.com,

www.edupass.org/finaid,

www.petersons.com/finaid,

www.internationalstudent.com/scholarships/index.htm,

www.internationalscholarships.com,

www.internationalstudentloan.com,

www.soros.org/scholar,

www.freschinfo.com,

 

Akreditácia:

http://www.ope.ed.gov/accreditation/,

http://www.chea.org

www.rbs2.com

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 20.04.2018