SAIA, n.o.

Veľká Británia

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM VO VEĽKEJ BRITÁNII

V súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo Veľkej Británii viac ako 160 univerzít a 681 ďalších inštitúcií a organizácií, a preto je výber školy a štúdijného programu najzložitejšou úlohou záujemcu o absolvovanie vysokej školy. Inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie vedúce k akademickým titulom sú buď tzv. uznávané (recognised) alebo zapísané (listed). Tie prvé majú právo udeľovať akademické tituly, tie druhé udeľovať akademické tituly nemôžu, a tak po ukončení príslušného stupňa štúdia akademický titul udelí iná uznávaná inštitúcia. Odporúča sa overiť, či je zvolená inštitúcia zaradená do zoznamu, ktorý zverejňuje britská vláda tu.

Štúdium vo Veľkej Británii je spoplatnené a poplatky sa každoročne zvyšujú, o čom informuje každá univerzita na svojej internetovej stránke. Bakalárske štúdium v Škótsku je bezplatné, resp. poplatky hradí SAAS (Student Awards Agency Scottland) na základe písomnej žiadosti.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM (UNDERGRADUATE)

trvá v Anglicku, Walese a Severnom Írsku 3 roky, v Škótsku 4 roky. Študijné programy, ktoré obsahujú aj praktickú časť realizovanú mimo univerzity trvajú bežne 4 roky. Niektoré špecializované študijné programy môžu trvať aj dlhšie - nap. štúdium medicíny a zubného lekárstva trvá 6 rokov, architektúra do 7 rokov. Úspešní absolventi získavajú tituly: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Education (BEd) a Bachelor of Engineering (BEng). V tomto stupni je možné absolvovať aj tzv. Foundation degree, koré je kombináciou akademického a odborného vzdelávania na vysokoškolskej inštitúcii a je ekvivalentná 2/3 bakalárskeho titulu. Takéto štúdium trvá obvykle 2 roky a absolvent získa diplom/vysvedčenie Diploma of Higher Education (DipHE), Higher National Diploma (HND) a pod.

Základnou podmienkou pre prijatie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie. Výsledky maturitnej skúšky sa musia zaslať dodatočne najneskôr do 31. augusta. Špecifické podmienky si určujú samotné vysoké školy. Na internetových stránkach univerzít sú obvykle uverejnené požiadavky pre zahraničných uchádzačov z konkrétnych krajín - často sú špecifikované aj pre uchádzačov zo Slovenska.

Prihlášky na bakalárske štúdium (undergraduate) vo Veľkej Británii spravuje univerzitný centralizovaný systém - Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Po registrácii do systému je možné vyplniť a podať prihlášku. Na webovej stránke UCAS sú podrobné informácie o postupe pri podávaní prihlášky a nájdete tam aj sprievodcu podávaním prihlášky pre zahraničných uchádzačov ako aj informácie o vízach, finančnej pomoci a ďalšie potrebné informácie.

Termíny podávania žiadostí na bakalárske štúdium cez UCAS:

15.10. - termín podania prihlášok na medicínu, veterinu a na univerzity v Oxforde a Cambridge

15.1. - termín podania prihlášok na všetky ostatné okrem umenia a dizajnu 

24.3. - termín podania prihlášky na štúdium umenia a dizajnu

Poplatky za prihlášky v roku 2020: 20 GBP/ 1 kurz; 25 GBP/ viac kurzov a za prihlášky po 30.6.

Školné poplatky za bakalárske štúdium (pre študentov z VB a EÚ)/rok:

Anglicko: do 9250 GBP, Škótsko: bezplatne resp. poplatok 1820 GBP hradí SAAS na základe písomnej žiadosti, Wales: do 9000 GBP, Severné Írsko: do 4160 GBP.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (POSTGRADUATE)

prebieha v dvoch formách: taught a research. Bežné magisterské štúdium (taught) trvá 1 rok a má obvykle podobnú formu ako bakalárske štúdium. Absolventi v tomto type štúdia získavajú akademické tituly: MA - Master of Arts, MSc - Master of Science, MBA - Master of Bussiness Administration, MEng - Master of Engineering. Výskumné magisterské programy (Research Masters) trvajú 2 roky, štúdium je samostatnejšie, obsahuje málo alebo žiadne povinné predmety určené rozvrhom a študent je zapojený do jedného alebo viacerých výskumných projektov. V tomto type štúdia získavajú absolventi titul MRes - Master of Research a MPhil - Master of Philosophy, ktoré sú bližšie k PhD., avšak trvanie je kratšie a výskumná práca je jednoduchšia.

Podávanie prihlášok je priebežné, najneskôr pol roka pred začiatkom štúdia priamo na vybranú inštitúciu. K žiadosti sa vyžadujú odporúčania a iné prílohy. Škola môže vyžadovať aj osobný pohovor - interview (na meste alebo cez telefón). Na niektoré kurzy (napr. sociálna práca) sa môžu podávať žiadosti aj cez UCAS. Univerzity vyberajú poplatky za prihlášky, výšku stanovujú pre každý štúdijný program/kurz osobitne. Pohybuje sa od 50 - 100 GBP. Magisterské štúdium (postgraduate) vo Veľkej Británii je spoplatnené, školné poplatky sa pohybujú od 4 900 do 30 000 GBP/rok, výška poplatkov závisí aj od organizácie štúdia (v učebniach, v laboratóriách, na klinikách), poplatky za MBA štúdium sú najvyššie - od 8 500 do 51 000 GBP/rok.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (DOCTORATES)

je súčasťou postgraduálneho stupňa, denné štúdium trvá 3 - 4 roky, externé 5 - 7 rokov. Štúdium po úspešnej obhajobe dizertačnej práce končí udelením titulu PhD (Doctor of Philosophy). Doktorandi môžu mať status študenta alebo zamestnaneckú zmluvu. Poplatky za doktorandské štúdium sú 4 900 až 30 000 GBP/ročne.

ŠTUDIJNÝ POBYT - ČIASTKOVÉ ŠTÚDIUM (VISITING SUDENT)

Záujemcovia o študijný pobyt na britských univerzitách (1 semester/trimester až 1 akademický rok) sa majú informovať priamo na vybranej univerzite, nakoľko podmienky, postup a poplatky upravuje každá unverzita ináč. Niektoré univerzity sú pre tzv. visiting študentov otvorené - majú stanovené termíny na podávanie prihlášok na študijný pobyt a väčšinou je prihlasovanie cez on-line systém. Iné univerzity majú rôzne obmedzenia - napr. stanovujú počet hosťujúcich - krátkodobých študentov/trimester resp. akademický rok pre každú fakultu. Polatky za študijný pobyt obvykle vychádzajú z ročného školného ako pomerná časť.

FINANCOVANIE ŠTÚDIA

Vo Veľkej Británii je možné okrem vládnej pôžičky na školné poplatky získať aj ďalšiu finančnú podporu - štipendium (scholarship, bursary, award). Poskytovateľmi sú rôzne inštitúcie - súkromné, neziskové ale aj vládne. Každá univerzita má aj vlastné štipendijné programy a fondy, o ktoré sa môžu prijatí študenti uchádzať. Informácie hľadajte na stránkach vybranej univerzity alebo aj vyhľadať tu.

ŠTÚDIUM VO VEĽKEJ BRITÁNII PO BREXITE

Podmienky pre študentov z EÚ platné v čase prijatia na štúdium pred vystúpením VB z EÚ  budú zachované do ukončenia daného stupňa štúdia. Podmienky pre študentov uchádzajúcich sa o prijatie po vystúpení  budú závisieť od prebiehajúcich rokovaní. Britská vláda oficiálne potvrdila finančnú podporu pre študentov z členských štátov EÚ, ktorí nastupujú na britské univerzity v šk. roku 2020/21. Aj pre týchto študentov je garantovaná výška školného, ako aj možnosť financovania britskou štátnou študentskou pôžičkou na bakalárske aj magisterské štúdium až do ukončenia štúdia.

Nad ďalším štúdiom v tejto krajine však visí otáznik, pretože plánovaný brexit môže zmeniť aj podmienky pre cudzincov.

 

www.education.gov.uk - informácie o vzdelávaní vo Veľkej Británii

www.deni.gov.uk - Department of Education / ministerstvo školstva

www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní a finančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii

www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít

www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions Service) – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na štúdium vo Veľkej Británii

www.dfes.gov.uk -Department for Education and Skills

https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/universities/ - zoznam všetkých univerzít

https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised - zoznam uznaných univerzít

https://www.universities-scotland.ac.uk/member-universities/ - zoznam univerzít v Škótsku

www.ocr.org.uk - Oxford Cambridge and RSA Examinations: (prehľad kvalifikácií, ktoré je možné získať vo Veľkej Británii)

www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher Education – hodnotenie kvality študijných programov

www.prospects.ac.uk – postgraduálne štúdium, kariéra

www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for International Student Affairs - informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium

www.hostuk.org – HOST: welcoming international students

www.chevening.org – informácie o štipendiách Chevening pre absolventov vysokých škôl a mladých profesionálov

http://springboarduk.net/ - stránka pre tých, čo končia strednú školu a hľadajú ďalšie možnosti vzdelávania

www.fco.gov.uk - Foreign and Commonwealth Office (Ministerstvo zahraničných vecí)

www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní

www.postgrad.hobsons.com – vyhľadávač postgraduálnych kurzov podľa odboru alebo inštitúcie

https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/reddin-survey-of-university-tuition-fees/) - prehľad školných poplatkov 140 univerzít v akademickom roku 2017/18 podľa Reddin Survay

www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov

www.gov.uk - praktické informácie

Stredoškolské štúdium: www.isbi.com – vyhľadávanie škôl, www.ofsted.gov.uk,

www.isi.net – kvalita stredných škôl

Jazykové kurzy: www.educationuk.org, www.englishinbritain.co.uk

www.euraxess.org.uk -  národný portál EURAXESS pre vedecko-výskumných pracovníkov

http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx - Brexit a štúdium vo VB

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 10.01.2020