SAIA, n.o.

Ako sa uchádzať o štipendium?

Ako začať?

 • položte si otázku, kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať, v akom jazyku dokážete študovať/skúmať,
 • vyhľadajte si štipendijný program a oboznámte sa s jeho podmienkami,
 • vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko.

 

Kedy sa začať zaujímať o štipendijný pobyt?

 • aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové materiály atď.).

 

Prečo tak skoro?

 • každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti; bez splnenia čo i len jednej podmienky môže vaša námaha vyjsť nazmar,
 • aby vaše úsilie a finančné prostredky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky na predkladanie žiadostí bývajú zväčša jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt
 • uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štrukturovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov, zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

 

Kde získam informácie o štipendiách?

 • v SAIA (v Akademickom informačnom centre, v bulletine, na webstránke SAIA – www.saia.sk)
 • na zahraničných oddeleniach vysokých škôl.

 

Čo je a kde získam žiadosť o štipendium na štipendijný pobyt?

 • Žiadosť o štipendium sa podáva on-line. Spravidla 2 mesiace pred aktuálnym termínom uzávierky sa v príslušnej štipendijnej ponuke v databáze štipendií a grantov na www.saia.sk zobrazí tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na toto tlačidlo si uchádzač môže podať žiadosť v rámci aktuálnej výzvy. Po podaní žiadosti v elektronickom systéme musí uchádzač následne žiadosť vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované dokumenty (vymenované v ponuke štipendia).

 

Čo je a kde získam zahraničnú žiadosť?

 • zahraničná žiadosť je žiadosťou o štipendium do konkrétnej krajiny, ktoré administruje SAIA; ide o formulár predpísaný zahraničnou stranou,
 • existuje napr. u krajín: Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Fínsko, Grécko, India, Indonézia, Island, Izrael, Japonsko, Kórea, Litva,  Mexiko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko. Existenciu zahraničnej prihlášky si je potrebné overiť v databáze štipendií a grantov na www.saia.sk pri konkrétnej štipendijnej ponuke,
 • získate ju v SAIA a jej regionálnych pracoviskách, v prípade, že žiadosť existuje v elektronickej podobe, môžete si ju stiahnuť z webovej stránky (v rámci konktrétnej štipendijnej ponuky v databáze štipendií a grantov).

 

Čo je motivačný list? Esej?

 • jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie cieľov,
 • uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt v zahraničí, v čom vidíte jeho prínos,
 • uveďte, čo vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme, zameraniu, výsledkom, čo nenachádzate u nás doma),
 • uveďte, aký je váš cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete pobytom získať,
 • uveďte, ako súvisí vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť s vaším študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite,
 • uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru,
 • uveďte, čo získa vaším pobytom katedra/škola, ústav,
 • opíšte kroky, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným študijným/výskumným pobytom,
 • motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať a uviesť dátum.

 

Čo je odborný program?

 • zdôvodnenie výberu témy pre váš štipendijný pobyt, opis metodológie, časového horizontu realizácie programu, vašu doterajšiu prácu v tejto oblasti a využitie výsledkov pobytu pre vaše ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, aké možnosti vám vami zvolená vysoká škola/výskumné pracovisko ponúka po odbornej stránke,
 • program by mal obsahovať názov vysokej školy/výskumného pracoviska, kde sa bude pobyt realizovať,
 • odborný program študijného pobytu by mal obsahovať zoznam seminárov a prednášok s odôvodnením ich výberu a prínosu pre terajšie štúdium, počet získaných kreditov, ako aj informáciu, či bude absolvovanie daných predmetov uznané domácou vysokou školou,
 • odborný program výskumného pobytu by mal byť odsúhlasený prijímajúcou inštitúciou a mal by obsahovať aj časový a odborný harmonogram;  z programu má byť zjavný prínos pre uchádzača.

 

Čo je životopis (CV)?

 • stručná, prehľadná prezentácia vášho doterajšieho vzdelania, prípadných pracovných skúseností, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov a pod. (písaný štruktúrovanou formou),
 • píšte výlučne o sebe,
 • uveďte aj svoje záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť a pod, aby o vás komisia získala komplexnú predstavu – uveďte všetky skutočnosti, ktoré považujete za dôležité pri hodnotení, či ste vhodný kandidát na štipendium,
 • životopis vlastnoručne podpíšte a uveďte dátum, na formulár nalepte fotografiu, spravidla 3 x 3,5 cm (pri zostavení CV môžete využiť formulár, ktorý je dostupný v úradných jazykoch Európskej únie na http://europass.cedefop.europa.eu)

 

Čo je odporúčanie?

 • hodnotenia napísané vašimi vysokoškolskými učiteľmi, v ktorom opíšu vaše predpoklady pre študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné a študijné výsledky, zhodnotia odborný zámer pobytu s ohľadom na vaše aktuálne pôsobenie a schopnosti zužitkovať poznatky z pobytu v zahraničí pre štúdium, prácu,
 • sú dôležitou pomôckou pre výberovú komisiu pri posudzovaní žiadosti,
 • nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov nenechávajte na poslednú chvíľu,
 • kompletné odporúčania musia obsahovať kontaktnú adresu a pracovné zaradenie odporúčajúceho a musia byť napísané na hlavičkovom papieri školy (ak neexistuje predpísaný formulár).

Pozor!

Doktorand musí mať jeden z odporúčacích listov od domáceho školiteľa. Študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia kvôli diplomovej práci, by mal mať jeden z odporúčacích listov od vedúceho diplomovej práce.

 

Čo je akceptačný list?

 • predbežný písomný súhlas zahraničnej vysokej školy, fakulty, katedry, ústavu o tom, že v prípade získania štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich inštitúcii; mal by obsahovať informácie o tom, kto vás akceptuje, v akom termíne, čo vám poskytne, aký bude váš štatút,
 • zväčša je potrebné predložiť originál akceptačného listu (t. j. poslaného poštou),
 • pri jazykových kurzoch sa akceptačný list nevyžaduje.

 

Ako žiadať o akceptačný list?

 • písomne sa obráťte na zahraničné oddelenie fakulty, katedru, ústav (neexistuje žiadne pravidlo), predstavte seba (životopis, motivačný list) a svoje študijné výsledky, uveďte, aký program by ste chceli u nich študovať a v akom období a dokedy vám majú originál akceptačný list zaslať poštou. Nezabudnite uviesť, o aký tip štipendia sa uchádzate (v prípade štipendia vyplývajúceho z bilaterálnej medzivládnej dohody uveďte jej názov).

 

Čo by nemalo chýbať v akceptačnom liste?

 • termín, v ktorom chcete štipendijný pobyt na vami zvolenej inštitúcii absolvovať,
 • v prípade výskumného pobytu súhlas zahraničného vysokoškolského učiteľa/vedeckého pracovníka s vaším odborným programom, resp. uvedenie garanta pobytu, prípadne aj hodnotenie vášho výskumného zámeru,
 • v prípade, že sa bude pobyt realizovať v inom jazyku, ako je jazyk cieľovej krajiny, súhlas s tým, že komunikačným jazykom bude iný cudzí jazyk.

 

Čo je doklad o zdravotnom stave?

 • pri niektorých typoch štipendií sa vyžaduje predloženie lekárskej správy o spôsobilosti absolvovať študijný/výskumný pobyt v zahraničí, ktorú vystaví váš lekár na základe lekárskeho vyšetrenia. Zároveň sa ako súčasť vyšetrenia môže (v rámci podmienok tej-ktorej krajiny) vyžadovať aj röntgen pľúc alebo potvrdenie, že uchádzač netrpí AIDS/HIV, resp. inými infekčnými ochoreniami. Vždy si overte, aké konkrétne vyšetrenia budete musieť absolvovať. Lekárske správy, resp. dokumenty o vyšetreniach, musia byť vystavené v anglickom jazyku alebo v jazyku krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium; ak lekár nevie vystaviť potvrdenie v cudzom jazyku, musí si uchádzač zabezpečiť úradný preklad dokumentov.

 

Čo je to úradný preklad?

 • preklad vyhotovený prekladateľom, ktorý je na túto činnosť oficiálne menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR (súdny prekladateľ); ich zoznam je zverejnený na http://jaspi.justice.gov.sk. K originálu (alebo notársky overenej kópii) sa trikolórou pripojí preklad v cieľovom jazyku spolu s oficiálnou okrúhlou pečiatkou a vyhlásením prekladateľa, že znenie textu v cieľovom jazyku je totožné s textom v originálnom dokumente.

 

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?

 • žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu,
 • akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a kópií materiálov,
 • žiadosť vás reprezentuje a často je jediným obrazom o vás,
 • urobte si kópiu odovzdávaných materiálov
 • ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou (podmienkou prijímajucej strany môže byť aj platnosť pasu ešte niekoľko mesiacov od začiatku platnosti vstupného víza, resp. od ukončenia pobytu).

 

Kde hľadať kontakty na univerzity, ústavy?

 • v Akademických informačných centrách SAIA, kde sú k dispozícii katalógy a databáza vysokých škôl s možnosťou vyhľadávania podľa odboru,
 • na internete, napríklad www.saia.sk (Štúdium v zahraničí/Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách).

 

Odporúčanie uchádzačom

Odporúčame všetkým uchádzačom, aby pred podaním alebo zaslaním prihlášky navštívili niektoré z pracovísk SAIA v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiline a poradili sa, či ich žiadosť obsahuje všetky potrebné podkladové materiály, či prihlášku majú správne vyplnenú.

Je vo vlastnom záujme uchádzača, aby jeho prihláška bola v poriadku po formálnej stránke.

Nekompletné materiály nebudú zaradené do výberového konania.

Posledná aktualizácia: 26.02.2019