SAIA, n.o.

Vážený študijný priemer

Aký predpis rieši výpočet váženého študijného priemeru?

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia.

 

Čo je vážený študijný priemer?

§ 6 Vyhlášky: „Hodnotenie študijných výsledkov“

odsek 7:

„Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou (odsek 6), sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.“

 

Čiže vyjadrené vzorcom:

 

VP = [(K1 * Z1) + (K2 * Z2) + .... + (Kn  * Zn)] : [K1 + K2 + .... + Kn]

 

  • VP – vážený študijný priemer
  • K – hodnota kreditov za konkrétny predmet
  • Z – číselné vyjadrenie známky za konkrétny predmet

  

odsek 3:

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1

b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1, 5

c) C - dobre (priemerné výsledky) = 2

d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2, 5

e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3

f) FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4

 

odsek 6:

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.

 

Čo určite nie je vážený študijný priemer?

Vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4.

Váženým priemerom nie je:

  • aritmetický priemer známok
  • percentuálna úspešnosť / percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia

Posledná aktualizácia: 09.02.2011