SAIA, n.o.

Obstarávanie tovarov, služieb a prác

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

SAIA, n. o., je nezisková organizácia, ktorá hospodári v zmysle právnych predpisov platných na území SR. SAIA, n. o., nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SAIA, n. o., v rámci svojej činnosti realizuje aj jednotlivé projekty a programy ako dodávky služieb, ktoré sú financované zo zdrojov verejných obstarávateľov, teda dodáva verejnému obstarávateľovi službu v rozsahu daného programu/projektu, podľa postupov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanoveniami § 8 zákona č. 343/2015 Z. z.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade výdavkov financovaných z takýchto jednotlivých programov/projektov musí SAIA, n. o., postupovať pri obstarávaní ďalších tovarov a služieb, ktorými danú službu zabezpečuje, v súlade s uvedeným zákonom, ak to vyžaduje, resp. pre obstarávania v minulosti platí, že museli byť v súlade so zákonom platným v čase obstarávania.

 

Identifikácia verejného obstaráveteľa:

  • Názov: SAIA, n. o.
  • Sídlo: Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
  • Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Fedák, výkonný riaditeľ
  • IČO: 31 821 596
  • DIČ: 2021592507
  • IČ DPH: nie je platiteľom DPH

 

 

Zákazky nadlimitné

Zákazky podlimitné

Elektronické aukcie

ARCHÍV: Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

ARCHÍV: Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.