SAIA, n.o.

Orgány SAIA, n. o.

Správna rada

Správna rada SAIA, n.o. je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť. Funkčné obdobie jej členov je trojročné. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka. Správna rada menuje a odvoláva členov Výkonného výboru SAIA, n. o.

Členovia správnej rady
prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
predseda správnej rady
predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ing. Stanislav ČEKOVSKÝ
podpredseda správnej rady

výkonný riaditeľ firmy ANASOFT APR, spol. s r. o., Bratislava

prof. PhDr. Alexandra BITUŠÍKOVÁ, CSc.

vysokoškolská učiteľka a riaditeľka Univerzitného centra pre medzinárodné projekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Renáta HALL, PhD.
analytička v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo
doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave


Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Dozornú radu volí a odvoláva správna rada.

Členovia dozornej rady
Ing. Zora DOBRÍKOVÁ
predsedníčka dozornej rady

kvestorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Ing. Alica TIBENSKÁ

tajomníčka Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.

vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Výkonný výbor

Výkonný výbor je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Jeho členovia sú štatutárnymi zástupcami organizácie. V mene organizácie sú oprávnení konať aj samostatne. Členmi výkonného výboru sú zvyčajne výkonný riaditeľ organizácie a jeho zástupca/zástupcovia. O menovaní a odvolaní členov výkonného výboru rozhoduje správna rada organizácie.

Členovia výkonného výboru
Mgr. Michal FEDÁK
michal.fedak@saia.sk
výkonný riaditeľ
PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD.
karla.zimanova@saia.sk
zástupkyňa výkonného riaditeľa