SAIA, n.o.

Orgány SAIA, n. o.

Správna rada

Správna rada SAIA, n.o. je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť. Funkčné obdobie jej členov je trojročné. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka. Správna rada menuje a odvoláva členov Výkonného výboru SAIA, n. o.

Členovia Správnej rady
prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
predseda správnej rady
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
rektor

Ing. Stanislav ČEKOVSKÝ
podpredseda správnej rady

ANASOFT APR, spol. s r. o., Bratislava,
výkonný riaditeľ

doc. PhDr. Alexandra BITUŠÍKOVÁ, CSc.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, prorektorka pre vedu a výskum

Renáta HALL, PhD.
MESA10, Bratislava; projektový manažér
doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave,
prorektor pre medzinárodné vzťahy

prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach; vedúci katedry bezpečnosti a kvality produkcie
Oľga ŠUBENÍKOVÁ
spoluzakladateľka SAIA


Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Dozornú radu volí a odvoláva správna rada.

  • Ing. Mária KRIŽANKOVIČOVÁ, predsedníčka
  • Ing. Zora DOBRÍKOVÁ


Výkonný výbor

Výkonný výbor je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Jeho členovia sú štatutárnymi zástupcami organizácie. V mene organizácie sú oprávnení konať aj samostatne. Členmi výkonného výboru sú zvyčajne výkonný riaditeľ organizácie a jeho zástupca/zástupcovia. O menovaní a odvolaní členov výkonného výboru rozhoduje správna rada organizácie.

Členovia výkonného výboru
Katarína KOŠŤÁLOVÁ
katarina.kostalova@saia.sk
výkonná riaditeľka,
spoluzakladateľka SAIA
Mgr. Michal FEDÁK
michal.fedak@saia.sk
zástupca výkonnej riaditeľky
PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD.
karla.zimanova@saia.sk
zástupkyňa výkonnej riaditeľky

Posledná aktualizácia: 24.08.2018