SAIA, n.o.

Orgány SAIA, n. o.

Správna rada

Správna rada SAIA, n.o. je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť. Funkčné obdobie jej členov je trojročné. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka. Správna rada menuje a odvoláva členov Výkonného výboru SAIA, n. o.

Členovia správnej rady
prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
predseda správnej rady
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo; predseda výkonnej rady

Ing. Stanislav ČEKOVSKÝ
podpredseda správnej rady

ANASOFT APR, spol. s r. o., Bratislava;
výkonný riaditeľ

prof. PhDr. Alexandra BITUŠÍKOVÁ, CSc.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie; riaditeľka Univerzitného centra pre medzinárodné projekty

Renáta HALL, PhD.
MESA10, Bratislava; analytička, projektová manažérka
doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave;
prorektor pre medzinárodné vzťahy

Oľga ŠUBENÍKOVÁ
spoluzakladateľka SAIA


Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Dozornú radu volí a odvoláva správna rada.

Členovia dozornej rady
Ing. Zora DOBRÍKOVÁ
predsedníčka dozornej rady

Akadémia Policajného zboru v Bratislave;
kvestorka

Ing. Alica TIBENSKÁ

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; tajomníčka

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky; vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

 

Výkonný výbor

Výkonný výbor je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Jeho členovia sú štatutárnymi zástupcami organizácie. V mene organizácie sú oprávnení konať aj samostatne. Členmi výkonného výboru sú zvyčajne výkonný riaditeľ organizácie a jeho zástupca/zástupcovia. O menovaní a odvolaní členov výkonného výboru rozhoduje správna rada organizácie.

Členovia výkonného výboru
Mgr. Michal FEDÁK
michal.fedak@saia.sk
výkonný riaditeľ
PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD.
karla.zimanova@saia.sk
zástupkyňa výkonného riaditeľa