SAIA, n.o.

Právne informácie a ochrana údajov

Venujte pozornosť nasledujúcim právnym informáciám a dôkladne sa s nimi oboznámte:

 

Všeobecné zmluvné podmienky k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o. (vrátane podmienok používania cookies v rámci stránok SAIA)

Používaním a prehliadaním webstránok SAIA používateľ súhlasí s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami:

 

Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o.

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejňujeme nasledujúcu informáciu vo forme podmienok spracovania osobných údajov v prostredí SAIA, n. o.:

 

 

Posledná aktualizácia: 21.09.2018