Podávanie žiadostí

Obsah:

 

 

Ako si môžem podať žiadosť o štipendijný pobyt?

Informácie o tom, ako a kde sa podávajú žiadosti o štipendium/grant, sú uvedené v konkrétnej ponuke (zoznam ponúk a možnosť vyhľadávania v nich sa zobrazí po kliknutí na „Zoznam štipendií a grantov“ v ľavom menu na www.granty.saia.sk), a to v časti „Podávanie žiadosti“.

V prípade viacerých štipendijných a grantových programov, ktoré administruje SAIA, n. o., sa žiadosť o štipendium/grant podáva priamo cez konkrétnu ponuku v Databáze štipendií a grantov na www.granty.saia.sk. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v časti ponuky s názvom „Podávanie žiadosti“ objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou). POZOR: Vo viacerých prípadoch nestačí žiadosť odoslať len on-line, ale treba podanú žiadosť vytlačiť, podpísať a spolu s požadovanými prílohami poslať/doručiť do termínu uzávierky aj v tlačenej podobe v predpísanom počte kópií (podrobnosti sú vždy uvedené v konkrétnej ponuke v častiach „Podávanie žiadosti“, „Formulár žiadosti a podkladové materiály“ a „Ďalšie dôležité informácie“).

Pre podávanie žiadostí v SAIA, n. o., Vám odporúčame pozrieť si aj „Užitočné informácie“ na www.saia.sk. Uchádzačom v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky odporúčame pri príprave žiadostí zohľadniť „Rady pre uchádzačov“ zverejnené na www.stipendia.sk.

 

...späť na obsah...

 

Podávanie žiadostí cez www.granty.saia.sk:

Chcem si podať žiadosť o viacero štipendií. Mám sa registrovať vždy nanovo?

Nie, registrujete sa iba raz, nie je potrebné sa registrovať opäť, ak ste si už podávali alebo vytvárali žiadosť  o štipendium. Uchádzač používa výlučne jedno používateľské konto, a to aj v prípade, že si v systéme podáva žiadosť opakovane alebo v rámci v rámci viacerých štipendijných programov.

 

...späť na obsah...

 

Odoslanie (podanie) žiadosti v systéme

Žiadosť je možné elektronicky odoslať (podať) až po vyplnení všetkých povinných polí označených hviezdičkou a po nahratí všetkých povinných príloh.

Dôležité: Nikdy si nenechávajte podanie/odoslanie žiadosti na poslednú chvíľu. Predídete tak panike z časového stresu, keď dochádza k najviac chybám, a nakoniec ostane žiadosť nepodaná. Zároveň si uvedomte, že veľa ľudí si necháva podanie na poslednú chvíľu a tak sa spomaľuje reakčný čas servera spôsobený zahltením pripojenia, teda aj nahrávanie dokumentov a odosielanie trvá dlhšie, a teda nemusíte stihnúť všetko včas.

 

...späť na obsah...

 

Kedy je možné žiadosť vytlačiť?

Po odoslaní (podaní) žiadosti v on-line systéme sa automaticky vygeneruje vyplnený formulár vo formáte PDF, ktorý uchádzač následne vytlačí, podpíše a spolu s ďalšími požadovanými materiálmi zašle alebo doručí k termínu uzávierky do SAIA, n. o., a to podľa pokynov v príslušnej štipendijnej/grantovej ponuke.

 

...späť na obsah...

 

Je možné priebežne svoju žiadosť o štipendium upravovať?

Do novo vytvorenej žiadosti je možné pred jej odoslaním vstupovať, priebežne ju upravovať a dopĺňať. Vytvorenie žiadosti o štipendium je spravidla možné 2 mesiace pred uzávierkou. Je však nevyhnutné nakoniec žiadosť v elektronickom systéme pred termínom uzávierky odoslať (nie len uložiť), inak sa žiadosť považuje za nepodanú a neberie sa pri výberovom konaní do úvahy – tlačidlá na priebežné uloženie žiadosti a pre odoslanie (podanie) žiadosti sú na konci formulára žiadosti:

 

Obr. 1:

 

...späť na obsah...

 

V akom formáte zadať dátumy obdobia štipendijného pobytu?

Pre zadávanie dátumov (napr. zadanie obdobia, v ktorom chcete štipendijný pobyt realizovať) uvádzajte v žiadosti požadované alebo predpokladané dátumy v číselnom formáte DD.MM.RRRR (napr. 31.01.2000). Dátumy môžete vpisovať priamo alebo vybrať konkrétne dátumy z otváracieho okna kalendára, ktorý sa vám zobrazí po kliknutí do oblasti určenej na vyplnenie.

 

...späť na obsah...

 

V akom formáte zadať vážený študijný priemer?

Požadovaný vážený študijný priemer uveďte v príslušnom políčku vo formáte X,XX (teda číslo medzi 1 až 4, čiarka a 2 desatinné miesta). Vážený študijný priemer, ktorý sa používa na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období, môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1-4.

Viac informácií o tom, čo je vážený študijný priemer a ako sa vypočítava - http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/uzitocne-informacie/vazeny-studijny-priemer.

 

...späť na obsah...

 

Nahrávanie príloh do systému – ako na to?

Každý súbor v rámci príloh, ktoré nahrávate do systému, môže mať veľkosť max. 8 MB. Prílohy nahrávajte vo formáte DOC/DOCX, PDF, JPG, GIF (súbory vkladajte neuzamknuté/nezabezpečené). Nevkladajte súbory ZIP ani RAR ani nijak inak zbalené súbory.

Do systému je možné vložiť viacero dokumentov v rámci jedného typu prílohy, pričom každý dokument nazvite jedinečným názvom (teda ak máte zoskenovaných viac strán jedného dokumentu ako viac samostatných obrázkov/súborov – napr. 3-stranový výpis známok naskenovaný ako 3 samostatné súbory JPG –, vložíte tieto postupne za sebou pod rovnakým typom prílohy – teda v prípade výpisu známok do typu „Výpis známok za absolvované štúdium“ a súbory nazvete „vypis_znamok-strana1“, „vypis_znamok-strana2“ a „vypis_znamok-strana3“).

 

Obr. 2:

 

 

...späť na obsah...

 

Čo robiť, ak sa pri práci so žiadosťou vyskytne hlásenie „Na stránke sa vyskytla chyba“?

V prípade, že sa Vám v priebehu práce s elektronickým systémom v akejkoľvek fáze úpravy, vkladania požadovaných materiálov, ukladania, či odosielania žiadosti objaví hlásenie „Na stránke sa vyskytla chyba“ (alebo „Error“ alebo iná chybová hláška), ihneď o probléme informujte pracovníka SAIA, n. o. – konkrétneho koordinátora programu, ktorého kontakt je uvedený v tej ponuke štipendia, v rámci ktorej si podávate žiadosť (v štipendijnej ponuke nájdete jeho kontakt v časti „Administrátor programu“.

 

Obr. 3:

 

...späť na obsah...