SAIA, n.o.

Aktuality

Štipendium filmovej akadémie Ochrid, Macedónsko

Uzávierka: 4. október 2015

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2015

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2015/2016 je otvorená!

Uzávierka: 31. októbra 2015

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na celé postgraduálne štúdium v Nemecku

Uzávierka: 1. december 2015

JAPONSKO - 5-ročné doktorandské štúdium - G-cube - GRIPS Global Governance Program

Uzávierka: 13. november 2015

Štipendiá a granty 2016/2017

Koncom júna vyšla publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Novinky o SAT (Scholastic Aptitute Test) pre akademický rok 2015/2016

Americká organizácia College Board každoročne aktualizuje informácie o testoch SAT určených pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v USA.

Nepremeškajte štipendium od Cornellovej univerzity

Spoločnosť pre humanitné vedy Cornellovej univerzity v Spojených štátoch amerických otvára pre uchádzačov s doktorandským titulom výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium s hlavnou témou KOŽA (SKIN) na akademický rok 2016/2017 s uzávierkou 1. október 2015.

University of Vic – Central University of Catalonia (Španielsko) hľadá skúsených výskumníkov v rámci programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Prihláste sa na MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP na Jagelovskej univerzite (Uniwersytet Jagielloński) v Poľsku.

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Žilinskej univerzity

Informačný seminár, 5. október 2015 (pondelok) o 14:30. Miesto: zasadacia sieň Vedeckej rady Žilinskej univerzity priestory Novej Menzy/Veľký Diel

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Univerzity Mateja Bela

Informačný seminár, 6. október 2015 (utorok) o 14:00. Miesto: rektorát Univerzity Mateja Bela, Národná 12, Banská Bystrica

Čerstvá ponuka štipendií pre študentov Katolíckej univerzity

Informačný seminár, 7. október (streda) 2015 o 12:15 hod. Miesto: konferenčná miestnosť 03 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku na 2. poschodí

Získaj ŠTIPENDIUM a "odošli sa 1. triedou"

Informačný seminár, 7. október 2015 (streda) o 15:00 hod. Miesto: S-01 FEM SPU, Nitra

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých krajín sveta!

Informačný seminár, 8. október 2015 (štvrtok) o 12:30 hod. Miesto: Technická univerzita v Košiciach, Zasadačka, 1. poschodie, B. Němcovej 32, Košice

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov stredných škôl

Informačný seminár, 9. október 2015 (piatok) o 10:00 hod. Miesto: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Technickej univerzity

Informačný seminár, 13. október 2015 o 13:10 hod. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, informačno-vedecké centrum, T. G. Masaryka 20

O štipendiách do zahraničia pre študentov a absolventov

Informačný seminár, 14. október 2015 (streda) o 9:00 hod. Miesto: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre stredoškolákov

Informačný seminár, 20. október 2015 (utorok) o 13:45. Miesto: Bilingválne gymnázium T. Ružičku v Žiline

Vydaj sa za štúdiom do krajín programu CEEPUS

Informačný seminár, 21. október (streda) 2015 o 13:00 hod. Miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty

Informačný seminár, 22. október 2015 (štvrtok) o 13:30 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty, Malá hora A4, Martin

Štipendiá na študijné/výskumné pobyt do nemecky hovoriacich krajín

Informačný seminár, 23. október 2015 (piatok) o 14:30 hod. Miesto: spoločenská miestnosť na 2. poschodí v Krajskej knižnici v Žiline, Bernolákova 46

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...