Nórsko

Oficiálny názov štátu: Nórske kráľovstvo / Kongeriket Norge (nór.) / The Kingdom of Norway (angl.)
Hlavné mesto: Oslo / Oslo (nór.) / Oslo (angl.)
Úradný jazyk: Bokmål (85%), Nynorsk (15%) – oba druhy nórčiny sú rovnocenné
Rozloha: 358 207 km2
Počet obyvateľov: 5,4 mil.
Administratívne členenie: 19 krajov a 434 samosprávnych komún
Mena: Nórska koruna (NOK)

Od roku 1901 sa v nórskom Osle uskutočňuje ceremónia odovzdávania Nobelovej ceny za mier. Na rozdiel od ostatných Nobelových cien ju neudeľuje Švédska akadémia vied, ale nórskym parlamentom vymenovaný Nobelov výbor. Je súčasne jedinou Nobelovou cenou, ktorej laureáta neoznámia v Štokholme, ale v Osle.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Nórsku poskytujú univerzity, vysoké školy (college) a odborné vysoké školy. S výnimkou zopár súkromných vysokých škôl sú všetky vysokoškolské inštitúcie v Nórsku štátne. Do štátneho sektora spadá 9 univerzít, 8 vysokých škôl (college) a 5 odborných vysokých škôl.  

Vysokoškolské štúdium je trojstupňové: bakalárske (3 roky), magisterské (2 roky) a doktorandské (3 roky). Výnimkou sú 5-ročné jednostupňové magisterské programy, ako aj 6-ročné tzv. profesijne orientované odbory ako medicína, psychológia, teológia a veterinárstvo, magisterské štúdium v ​​trvaní jeden až jeden a pol roka, štvorročné bakalárske štúdium v hudobnom alebo divadelnom odbore a štvorročné programy pedagogického zamerania.

Akademický rok trvá spravidla od polovice augusta do polovice júna. Hodnotenie je na stupnici A - F, pričom A je najlepšia známka a E je najhoršia možná známka na uznanie kreditu.

Univerzita v Oslo


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je ukončené stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť vyučovacieho jazyka (angličtina alebo nórčina). Podmienky prijatia, ako aj termíny podávania prihlášok na študijné programy stanovujú jednotlivé vysoké školy. 

Ako doklad o dostatočnej znalosti anglického jazyka postačuje:

- absolvovaná skúška z anglického jazyka uvedená na Vysvedčení o maturitnej skúške alebo
- absolvované ročné štúdium v anglickom jazyku na strednej škole v USA, Austrálii, Kanade, Novom Zélande, Írsku alebo Veľkej Británii, alebo
- ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Anglický jazyk a literatúra (60 ECTS v odbore Angličtina) alebo
- ukončené magisterské štúdium v anglickom jazyku.

Uchádzači, ktorí nespĺňajú ani jednu z týchto podmienok, musia predložiť niektorí z medzinárodne uznávaných certifikátov anglického jazyka (TOEFL, IELTS a pod.).

Podávanie žiadostí na bakalárske študijné programy v nórčine, ktoré ponúkajú všetky štátne univerzity a vysoké školy a niektoré súkromné vysoké školy, je prostredníctvom portálu agentúry NUCAS (Norwegian Universities and Colleges Admission Servicewww.samordnaopptak.no. Uzávierka prihlášok je 1. marca (študenti, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v severských krajinách podávajú žiadosť do 15. apríla). 

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

V Nórsku sa na štátnych vysokých školách spravidla neplatí školné, študenti platia registračný poplatok za každý semester od 300 do 600 nórskych korún (30 až 60 EUR). Školné poplatky sa nevyberajú ani od zahraničných študentov.

Štátne univerzity a vysoké školy ponúkajú aj špecializované programy (spravidla na magisterskom stupni), za ktoré sa platí školné.

Za štúdium na súkromných vysokých školách sa platí školné, jeho výška je rovnaká pre cudzincov a domácich, spravidla sa pohybuje od 8 000 do 9 500 EUR/rok.

Pri počítaní nákladov na štúdium v Nórsku ale treba počítať so životnými nákladmi, ktoré sú v Nórsku oveľa vyššie v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Životné náklady (bez ubytovania) sa pohybujú od 700 do 800 EUR v menších mestách a od 950 do 1300 EUR vo veľkých mestách (najdrahšia je metropola Oslo). Náklady na ubytovanie závisia od toho, či ide o izbu na internáte alebo súkromný byt/apartmán. 

Študenti, ktorí majú udelenie povolenie na štúdium v Nórku môžu pracovať na čiastočný pracovný úväzok.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Nórsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii. 


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinnorway.no - webová stránka o štúdiu v Nórsku, vyhľadávanie študijných programov v angličtine
www.studera.nu - informácie o prihlasovaní sa na vysokoškolské štúdium
www.samordnaopptak.no - portál agentúry NUCAS, informácie o prijatí na nórske vysoké školy
www.nokut.no – nórsky ENIC/NARIC, Informačné centrum pre uznávanie zahraničných kvalifikácií
www.uhr.se/en/start - Švédska rada pre vysokoškolsksé vzdelávanie

 

Výskum:

www.forskningsradet.no - Nórska rada pre výskum
www.euraxess.no - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.regjeringen.no - ministerstvo školstva a výskumu
www.mfa.no - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/oslo - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle
www.norway.no/en/slovakia - Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Nórsku
www.knn.no - Národné akademické informačné centrum
www.siu.no – Centrum pre medzinárodnú univerzitnú spoluprácu
www.udi.no - Nórsky imigračný úrad, informácie o pobyte v Nórsku, o registrácii pobytu


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: